امروز:

16 آذر 1402 10:47 ق.ظ

اولین کنفرانس ملی مطالعات و تحقیقات نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ایران - برگزاری رویداد در خوزستان - اهواز

نام و نام خانوادگی

سمت در رویداد

وابستگی سازمانی

دکتر سید محمدرضا حسینی علی آباد

ریاست کنفرانس

مدیریت عامل شرکت فناوری و مهندسی پرتو صنعت طلایی

موسس و مدیر استارتآپ ایتوک

استاد مدعو دانشگاه های مازندران

مدیر تشکل اقتصاد دیجیتال و استارتآپ ها

 

دبیر کمیته علمی و داوری

 

دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

دبیر کمیته اجرایی

مدیرعامل شرکت تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

رئیس مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی تجهیز صنعت نگین پاسارگاد

مدیر کلینیک مشاوره کسب و کار استان خوزستان

 

دبیر شورای سیاستگذاری